LOADING
공유

Buggyra Coin Zero / US Dollar 마켓

CSPA:BCZERO
Global Price Average
( USD countervalue )
0.00387567
-0.00006719 -1.70%
CSPA:BCZERO/BTC
Global Price Average
( only for BTC trade )
0.00000005
0.00000000 0.00%
CSPA:BCZERO/USD
Global Price Average
( only for USD trade )
0.00723337
0.00000000 0.00%
은(는) 현재
1
개의 마켓에서
1
개의 기준 화폐로 거래가 가능하며,
1
개의 거래소를 통해, 최근 24시간 동안 총
0.00000000 BTC
가 거래되었습니다.

모든 통계 수치는 코인힐스에 등록된 거래소와 마켓 정보를 기준으로 산출됩니다. 최근 업데이트:

기준 마켓